شهر دوستدار شهروند سالمند با حرف ساخته نمی شود

مدیرعامل بنیاد سالمندان فرزانگان معتقد است شهر دوستدار  شهروند سالمند تنها در حرف مهیا نمی‌شود و در عمل باید تمام زیرساخت‌های آن را مهیا کنیم چنین شهری نیازمند داشتن زیرساخت‌های متناسب سالمندان است.منوچهر افتخار در مورد بنیاد سالم ...

ادامه مطلب